Advokátska kancelária poskytuje právne služby v nasledovných právnych oblastiach a odvetviach:

- rodinné právo
- občianske právo
- pracovné právo
- správne právo
- trestné právo
- pozemkové právo
- obchodné právo
- súdne a mimosúdne riešenie sporov